DÍTĚ JE ČLOVĚK

Dítě je člověk. Člověk je zvídavý. Neustále se učí. Učení je přirozenou součástí života. Ve snaze pochopit svět a řešit reálné problémy je každý z nás aktivní sám a od narození. Komunikovat se světem a druhými lidmi se učíme nejlépe nápodobou, hrou, neustálým překonáváním překážek, děláním mnoha chyb a možností zažít důsledky svých činů. Svět je úžasným místem, které samo od sebe odměňuje úspěchy a neustále poskytuje zpětnou vazbu na naše jednání, čímž nám ukazuje správnou cestu.

ČLOVĚK TVOŘÍ SVŮJ ŽIVOT

Člověk, který převzal odpovědnost za svůj osobní rozvoj, potažmo i své okolí, si uchovává přirozenou vnitřní motivaci. Zvládne se chopit nových příležitostí a poučit se z chyb. Dokáže nalézat způsoby řešení i v obtížných situacích a činit nelehká rozhodnutí. Vytyčuje si vlastní cíle do budoucna a je schopen jich dosahovat. Má možnost dobrovolně se účastnit vztahů dle svých vlastních preferencí a přirozeně se stát respektujícím a respektovaným členem společnosti, v níž žije. Má možnost zjistit, kým doopravdy je, a být šťastný.

OPUSŤME KONCEPT PEDAGOGIKY

Úloha dospělých ve vzdělávání tkví především v pochopení jejich vlastních potřeb, které jim mohou bránit být ve vztahu s dětmi autentickými. Dospělý přejímá odpovědnost za neustálý rozvoj sebe sama. Tím se pro dítě může stát inspirací hodnou následování. To je cesta, jak jít příkladem – upustit od pedagogiky, jakožto cíleného působení na druhého člověka. Další úkol spočívá ve vytváření bezpečného prostředí, které je otevřené, čestné, důvěryhodné a svobodné, takže v něm dítě může dobrovolně setrvávat a přirozeně se samo učit, pokud chce. Lidé mají právo na svůj život a rozhodování o něm; stačí nezasahovat jim do budování sebedůvěry, a tedy i do samotného procesu učení. Ponechat jim prostor k následování jejich přirozených zájmů i talentů.

ODLUKA ŠKOLSTVÍ OD STÁTU JE ŘEŠENÍM

Podmínkou možnosti převzít plnou odpovědnost za své vzdělávání je svoboda učení, která v ČR není legálně možná. Cílem spolku SvobodaUčení.cz proto je, aby unschooling a další formy sebeřízeného vzdělávání byly zcela legitimní možností, nikoli něčím, s čím je potřeba se skrývat. Řešením je úplná odluka školství od státu, jež zahrnuje: zrušení povinné školní docházky a veškeré k tomu návazné legislativy, zrušení veškerých zákonů a regulací, kterými stát školám či rodičům předepisuje, jak mají děti učit a vychovávat, zrušení veřejného financování školství prostřednictvím daní a konečně zrušení všech státem certifikovaných diplomů nutných k výkonům povolání. Výsledkem je pak volný trh pracovních i vzdělávacích příležitostí, ať už ve formě školek a škol s dobrovolnou docházkou, online kurzů, přednášek, komunitních center či domácího unschoolingu. Mělo by být ponecháno na každém z nás kdy, jak, s kým a kam se rozhodneme své vlastní prostředky i čas na vzdělávání vynaložit.

KE SDÍLENÍ | K TISKU

 

KE SDÍLENÍ | K TISKU

 

Více podrobně viz „Teoretická východiska a principy Svobody učení.