Na email vám přijde odkaz na stažení.

 

 

 

Co je SvobodaUčení.cz? 

Iniciativa, která se už od roku 2012 zabývá osvětou v oblasti sebeřízeného vzdělávání. Pro více info rolujte dolů.

O co SvobodaUčení.cz usiluje? 

Základními principy jsou:

  • dobrovolnost vzdělávaných
  • princip sebeřízení v procesu učení (kdy, kde, s kým a jak, včetně možnosti se „nic“ neučit)
  • svoboda skončit

Naším cílem je dobrovolná školní docházka, odluka školství od státu, šíření povědomí o sebeřízeném vzdělávání jako jedné ze vzdělávacích cest a jeho legitimizace. Cíle SU v grafické podobě ke stažení zde. Pro více info rolujte dolů.

Co SvobodaUčení.cz dělá?  

  • Prostřednictvím webu a sociálních sítí šíříme povědomí o sebeřízeném vzdělávání, svobodných a demokratických školách a unschoolingu.
  • Poskytujeme podporu rodinám dětí, které se chtějí vzdělávat svobodně.
  • Propojujeme lidi s podobnými názory na vzdělávání.
  • Organizujeme mnoho akcí: setkání, semináře, konference, workshopy, letní a zimní pobyty atd.
  • Vydáváme knihy a ebooky, píšeme a překládáme články.
  • Provozujeme SvobodUm – centrum Svobody učení.  
  • Pracujeme na změně legislativy směrem k větší svobodě ve vzdělávání.

Leták/skládačka k tisku zde.

Kdo za Svobodou učení stojí?  

Jsme nestátní nezisková organizace (spolek) financovaná pouze z členských příspěvků, dobrovolných darů a výtěžků z prodeje vstupného, produktů a služeb. Nechceme žádat a přijímat dotace od státu či EU. Jsme toho názoru, že peníze z různých fondů jsou nedobrovolně odebrány lidem a následně přerozdělovány. Na tom se nechceme podílet.

Jako spolek máme tzv. statutární orgán – předsednictvo, v němž figurují nejaktivnější členové spolku. Všichni členové předsednictva pracují už od roku 2012 pro Svobodu učení zcela zdarma. Máme ale také desítky až stovky dobrovolníků a fanoušků, kteří se na činnosti Svobody učení podílejí. Stanovy spolku SvobodaUčení.cz si můžete přečíst zde. Jak a proč se stát členem se můžete dozvědět zde.

Další často kladené otázky zde

 


Vše začalo přečtením tohoto článku:
Děti se vzdělávají samy – Peter Gray

Děti jsou přírodou navrženy tak, aby se vzdělávaly samy.

Jako dospělí máme určitou zodpovědnost vůči vlastním dětem a dětem na celém světě. Naší zodpovědností je vytvořit bezpečná, zdravá a uctivá prostředí, kde se mohou děti vyvíjet. Dále bychom jim měli zajistit zdravé jídlo, čerstvý vzduch, čistá místa na hraní a mnoho příležitostí komunikovat s ostatními lidmi rozličného věku. Naší zodpovědností je také představovat vzory slušného chování. Jediná věc, o kterou se nemusíme starat, je vzdělání našich dětíČíst dále
 

Nejlepší články podle nás:

 

Nejčtenější články:

Zásadní videa:

 

Naše největší akce:

Manifest Svobody učení

Dítě je člověk

Dítě je člověk. Člověk je zvídavý. Neustále se učí. Učení je přirozenou součástí života. Ve snaze pochopit svět a řešit reálné problémy je každý z nás aktivní sám a od narození. Komunikovat se světem a druhými lidmi se učíme nejlépe nápodobou, hrou, neustálým překonáváním překážek, děláním mnoha chyb a možností zažít důsledky svých činů. Svět je úžasným místem, které samo od sebe odměňuje úspěchy a neustále poskytuje zpětnou vazbu na naše jednání, čímž nám ukazuje správnou cestu.

Člověk tvoří svůj život

Člověk, který převzal odpovědnost za svůj osobní rozvoj, potažmo i své okolí, si uchovává přirozenou vnitřní motivaci. Zvládne se chopit nových příležitostí a poučit se z chyb. Dokáže nalézat způsoby řešení i v obtížných situacích a činit nelehká rozhodnutí. Vytyčuje si vlastní cíle do budoucna a je schopen jich dosahovat. Má možnost dobrovolně se účastnit vztahů dle svých vlastních preferencí a přirozeně se stát respektujícím a respektovaným členem společnosti, v níž žije. Má možnost zjistit, kým doopravdy je, a být šťastný.

Opusťme koncept pedagogiky

Úloha dospělých ve vzdělávání tkví především v pochopení jejich vlastních potřeb, které jim mohou bránit být ve vztahu s dětmi autentickými. Dospělý přejímá odpovědnost za neustálý rozvoj sebe sama. Tím se pro dítě může stát inspirací hodnou následování. To je cesta, jak jít příkladem – upustit od pedagogiky, jakožto cíleného působení na druhého člověka. Další úkol spočívá ve vytváření bezpečného prostředí, které je otevřené, čestné, důvěryhodné a svobodné, takže v něm dítě může dobrovolně setrvávat a přirozeně se samo učit, pokud chce. Lidé mají právo na svůj život a rozhodování o něm; stačí nezasahovat jim do budování sebedůvěry, a tedy i do samotného procesu učení. Ponechat jim prostor k následování jejich přirozených zájmů i talentů.

Odluka školství od státu je řešením

Podmínkou možnosti převzít plnou odpovědnost za své vzdělávání je svoboda učení, která v ČR není legálně možná. Cílem spolku SvobodaUčení.cz proto je, aby unschooling a další formy sebeřízeného vzdělávání byly zcela legitimní možností, nikoli něčím, s čím je potřeba se skrývat. Řešením je úplná odluka školství od státu, jež zahrnuje: zrušení povinné školní docházky a veškeré k tomu návazné legislativy, zrušení veškerých zákonů a regulací, kterými stát školám či rodičům předepisuje, jak mají děti učit a vychovávat, zrušení veřejného financování školství prostřednictvím daní a konečně zrušení všech státem certifikovaných diplomů nutných k výkonům povolání. Výsledkem je pak volný trh pracovních i vzdělávacích příležitostí, ať už ve formě školek a škol s dobrovolnou docházkou, online kurzů, přednášek, komunitních center či domácího unschoolingu. Mělo by být ponecháno na každém z nás kdy, jak, s kým a kam se rozhodneme své vlastní prostředky i čas na vzdělávání vynaložit.

Více podrobně viz „Teoretická východiska a principy Svobody učení.

česká verze v PDF english version in PDF

 

 

Řekli o nás:

Jana Nováčková

Ve školství se často postupuje málo efektivním způsobem vylepšování toho, co je ve své podstatě nefunkční, ne-li přímo škodlivé. Projekt SvobodaUčení.cz přináší informace o jiném paradigmatu vzdělávání. Model školy Sudbury Valley...

Číst dál

Tomáš Hajzler

Dítě se moc – pro život – prospěšného nenaučí, pokud nemá svobodu se učit to, co ho zajímá způsobem, který je mu vlastní. A dítě, které se naučí spíše ty neprospěšné věci, potom...

Číst dál

Ondřej Šteffl

Školství potřebuje změnu. Proto jsme ve Sciu začali rozvíjet program paralelního vzdělávání. Vítám každou další rozumnou iniciativu, která upozorňuje na problémy současného systému. S projektem SvobodaUčení.cz jsme společně vydali knihu esejů...

Číst dál

Více referencí zde